Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

Англомовна стаття

Written by Редактор on .

2015

№2
З ФІЛОСОВСЬКИХ НАУК

ХОРУЖИЙ Г. Самоідентифікація особистості як соціально-психологічний процес 5
БОРОВСЬКА Л. До витоків проблеми інституалізації засад десуб’єктивації людини 66
ЛІПІН М. Культурно-історична пам’ять як спосіб відтворення людської сутності 86


2015

№6

ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА
 
МАЗАРАКІ А.,
ЛАГУТІН В.
Внутрішня торгівля України в умовах кризових соціально-економічних викликів 5
П’ЯТНИЦЬКА Г. Державне регулювання цін
на внутрішньому ринку
18
ФЕДУЛОВА Л. Інноваційний розвиток економіки України 28
ПРИСЯЖНЮК А. Освітні моделі в кластерній інтеграції 41
МИКОЛЕНКО О. Економічні інститути та їх вплив на розвиток господарської системи 48

ПІДПРИЄМНИЦТВО
 
ЛУЛА П.,
ВОЙЧИК К.
Аналіз думок споживачів та його значення у діяльності сучасного підприємства 60
МІЛУЛА Б. Управління знаннями як засіб покращання потенціалу зростання підприємств 69
ДАНИЛЕНКО М. Інтернет-дистрибуція готельних послуг 79

ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
 
ШУЛЬГА Н.,
ЧОРНИЙ А.,
СТЕПАШОВА А.
Оцінювання системного ризику
банків
 

90

БУСЬКО К. Принципи транспарентності ризиків діяльності банків 104

ОБЛІК ТА АУДИТ
 
КОРОЛЬ С. Становлення бухгалтерського обліку: соціальний аспект 115
КОПОТІЄНКО Т. Внутрішній аудит поточних
витрат підприємств ресторанного господарства
127

2014
№6


  До присвоєння звання "Почесний доктор КНТЕУ" Григорію Бєлостєчніку 5
МАЗАРАКІ А.,
ЛАГУТІН В.
Внутрішній ринок України в умовах нестабільності глобальної економіки 9
ЗУБРИЦЬКИЙ А. Диверсифікація українського експорту: аналіз на макрорівні 24
ФОМІНА О. Система управлінської звітності підприємств торгівлі 37
НОВІКОВА Н. Кредитна політика підприємств торгівлі 46
ФУРМАН Т. Базові стратегії в управлінні розвитком підприємств 59
ШУЛЬГА Н.,
ЧОРНИЙ А.,
ГУСАЧ А.
Вплив глобальних дисбалансів на кредитний ризик банків 70
ВОЛОСОВИЧ С. Державні цільові фонди у системі реалізації економічних програм 84
НАСІБОВА О. Формування дохідної частини солідарної системи пенсійного страхування 95
ГУЛЯЄВА Н. Компетентнісний вимір якості вищої освіти 104

 


№5
МРУЗ Т. Забезпечувальні функції пов’язаних контрактів 105
ЧЕХ М. Страхування екологічних ризиків підприємців у Польщі 112

2013

№6
МАЗАРАКІ А.,
МЕЛЬНИК Т.
Зовнішньоторговельний сектор української економіки 5
МАКОГОН Ю. Перспективи інноваційного розвитку економіки України 28
НЯМЕЩУК Г. Високотехнологічні сектори економіки: національний і міжнародний виміри 39
ДЕЙНЕКА Т. Інституціональний аспект сучасних глобальних суперечностей 49
МЕЛЬНИЧЕНКО С. Санаторно-курортні підприємства: між застоєм та модернізацією 57
СИТНИК Г. Оптимізація структури капіталу підприємств торгівлі 68
МАСЛОВА Н. Лідогенерація як складова клієнтоорієнтованості банку 84
ЖУКОВСЬКА В., МИКОЛАЙЧУК І. Оцінювання соціальних партнерів підприємства торгівлі 96
ШУЛЬГА Н.,
ГОРДІЄНКО Т.
Матриця ризиків у системі кредитного менеджменту банку 106
ГУРЖІЙ Т. Концептуальні засади реформування вітчизняного адміністративно-деліктного законодавства 119
СОЛОВЙОВ В. Теорія "раціонального злочину" як підґрунтя національної антикорупційної стратегії 132
КРУПКА Ю. Галузева природа господарського права 141
ГУРЖІЙ А. Суб’єкти провадження у справах про порушення правил безпеки вантажоперевезень 148
 

2012

№6

МАЗАРАКІ А.,
МЕЛЬНИК Т.
Імпорт та перспективи імпортозаміщення в Україні 5
МАЗІНА О. Оцінка та чинники розвитку людського капіталу 16
СИВАНЕНКО Г. Бізнес-клімат як передумова інноваційного розвитку країни 26
МЕЛЬНИЧЕНКО С., АВДАН О. Формування бренда туристичних підприємств 35
ГРИНЮК Н. Оцінювання результативності діяльності споживчих товариств 44
СИТНИК Г. Фінансове планування у ціннісно орієнтованому управлінні 56
ВЕДМІДЬ Н. Методологічні основи типізації суб’єктів санаторно-курортної діяльності 72
ЛЕБЕДЕВА Л. Проблеми становлення концепції постіндустріального суспільства 83
ТАРАСЮК М.,
РУДЕНКО І.
Місцеві податки і збори у контексті реформування оподаткування в Україні 92
ГРУБОВ В.,
КУЛАГІН Ю.
Криза політики мультикультуралізму в європейському суспільному просторі 104
ШКЕПУ М. Інверсації семантики та семантика інверсацій у "Логосі" сучасної історії 114

№5

ІМРЕ Г. Інвестиції з Угорщини в економіку Закарпаття

5

№3

БАГДАСАРЯН А. Проблеми реформування пенсійної системи у країнах із перехідною економікою 55

2010

№1

МЕДВЕНЕ 
ЖАБАД К.
Оздоровчий і СПА туризм в Угорщині сьогодні та у майбутньому 16