Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

Англомовні статті

Автор: Редактор on .

  
       
       
Бойко А., Шкуропадська Д.   Компенсаційні механізми забезпечення стійкості економіки №6(122)2018
Гуляєва Н., Вавдійчик І., Матусова О.   Інвестиційна проекція економічної безпеки №6(122)2018
Недбалюк О.   Інфраструктура біржової торгівлі в Україні №6(122)2018
Присяжнюк А., Хмурова В.   Публічно-приватне партнерство: теорія і практика №6(122)2018
Непиталюк А.   Демографічнастійкість та економічне зростання:питання теорії і методології №6(122)2018
Федулова І.   Збалансована система показників в управлінні ризиками №6(122)2018
Шаповал М.   Бюджетний механізм регулювання економіки №6(122)2018
Брюханова Г.   Інформаційне середовище університету при підготовціфахівців з реклами №6(122)2018
Ясінська Й.   Криза як детермінанта розвитку організації №4(120)2018
Ланг Ф. П.   Структура "нового суспільства", здатного до цифрової революції №4(120)2018
Ясінська Й.   Управлінські компетентності в умовах кризи №3(119)2018
Жиленко К.   Детермінанти глобалізаційних процесів №6(116)2017
Ланг Ф. П.   Важливі аспекти майбутньої політики Німеччини №6(116)2017
Ведмідь Н., Романчук Л.   Структурна полісемантичність курортно-рекреаційної сфери №6(116)2017
Романова А.   Глобальні тенденції розвитку туризму №6(116)2017
Шкуропадська Д.   Стійкість сектора загальнодержавного управління №6(116)2017
Блакита Г., Лановська Г.   Інтегральна оцінка інноваційності діяльності підприємства №6(116)2017
Ясінська Й.   Застосування кривої ефективності організації в управлінні змінами №6(116)2017
Савчук А.   Омніканальні стратегії підприємств торгівлі: інформаційне забезпечення №6(116)2017
Лохман Н.   Інноваційна діяльність підприємств машинобудування №6(116)2017
Глушко В.   Теоретичні засади стратегічного аналізу просування туристичних послуг №6(116)2017
Притульська Н., Антюшко Д.   Використання іnternet-платформи Mеетоов освітньому процесі №6(116)2017
Миронець С., Коновалова О.   Мотивація в професіогенезі фахівців торговельної сфери №6(116)2017
Бохан А.   Консолідуюча дипломатія в екологізації конкурентних відносин №6(110)2016
Дугінець Г.   Глобальні ланцюги створення вартості: методологія досліджень №6(110)2016
Стрижак О.   Концепції людського капіталу та людського розвитку №6(110)2016
Єфремова О.   Державна підтримка малого підприємництвата середнього класу №6(110)2016
Бойко М., Бабенко О.   Соціальна відповідальність туристичних підприємств №6(110)2016
Шульга Н., Гордієнко Т.   Концепція регулювання фінансового ринку №6(110)2016
Волосович С., Апостолюк О.   Інституційна модернізація державної фінансової підтримки малого бізнесу №6(110)2016
Бура В.   Системно важливі банки: регулювання та нагляд №6(110)2016
Сопко В., Ганущак Т.   Облікове забезпечення фінансової безпеки підприємства №6(110)2016
Бідюк А.   Конкурентоспроможність вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг №6(110)2016
Хмурова В., Горлатова О.   Бізнес-середовище освітньо-наукової діяльності №6(110)2016
Хоружий Г.   Самоідентифікація особистості як соціально-психологічний процес №2(106)2016
Боровська Л.   До витоків проблеми інституалізації засад десуб’єктивації людини №2(106)2016
Ліпін М.   Культурно-історична пам’ять як спосіб відтворення людської сутності №2(106)2016
Мазаракі А., Лагутін В.   Внутрішня торгівля України в умовах кризових соціально-економічних викликів №6(104)2015
П’ятницька Г.   Державне регулювання цін на внутрішньому ринку №6(104)2015
Федулова Л.   Інноваційний розвиток економіки України №6(104)2015
Присяжнюк А.   Освітні моделі в кластерній інтеграції №6(104)2015
Миколенко О.   Економічні інститути та їх вплив на розвиток господарської системи №6(104)2015
Лула П.Войчик К.   Аналіз думок споживачів та його значення у діяльності сучасного підприємства №6(104)2015
Мікула Б.   Управління знаннями як засіб покращання потенціалу зростання підприємств №6(104)2015
Даниленко М.   Інтернет-дистрибуція готельних послуг №6(104)2015
Шульга Н.Чорний А.Степашова А.   Оцінювання системного ризику банків №6(104)2015
Бусько К.   Принципи транспарентності ризиків діяльності банків №6(104)2015
Король С.   Становлення бухгалтерського обліку: соціальний аспект №6(104)2015
Копотієнко Т.   Внутрішній аудит поточних витрат підприємств ресторанного господарства №6(104)2015
    До присвоєння звання "Почесний доктор КНТЕУ" Григорію Бєлостєчніку №6(98)2014
Мазаракі А., Лагутін В.   Внутрішній ринок України в умовах нестабільності глобальної економіки №6(98)2014
Зубрицький А.   Диверсифікація українського експорту: аналіз на макрорівні №6(98)2014
Фоміна О.   Система управлінської звітності підприємств торгівлі №6(98)2014
Новікова Н.   Кредитна політика підприємств торгівлі №6(98)2014
Фурман Т.   Базові стратегії в управлінні розвитком підприємств №6(98)2014
Шульга Н., Чорний А., Гусач А.   Вплив глобальних дисбалансів на кредитний ризик банків №6(98)2014
Волосович С.   Державні цільові фонди у системі реалізації економічних програм №6(98)2014
Насібова О.   Формування дохідної частини солідарної системи пенсійного страхування №6(98)2014
Гуляєва Н.   Компетентнісний вимір якості вищої освіти №6(98)2014
Мруз Т.   Забезпечувальні функції пов’язаних контрактів №5(97)2014
Чех М.   Страхування екологічних ризиків підприємців у Польщі №5(97)2014
Мазаракі А., Мельник Т.   Зовнішньоторговельний сектор української економіки №6(92)2013
Макогон Ю.   Перспективи інноваційного розвитку економіки України №6(92)2013
Нямещук Г.   Високотехнологічні сектори економіки: національний і міжнародний виміри №6(92)2013
Дейнека Т.   Інституціональний аспект сучасних глобальних суперечностей №6(92)2013
Мельниченко С.   Санаторно-курортні підприємства: між застоєм та модернізацією №6(92)2013
Ситник Г.   Оптимізація структури капіталу підприємств торгівлі №6(92)2013
Маслова Н.   Лідогенерація як складова клієнтоорієнтованості банку №6(92)2013
Жуковська В., Миколайчук І.   Оцінювання соціальних партнерів підприємства торгівлі №6(92)2013
Шульга Н., Гордієнко Т.   Матриця ризиків у системі кредитного менеджменту банку №6(92)2013
Гуржій Т.   Концептуальні засади реформування вітчизняного адміністративно-деліктного законодавства №6(92)2013
Соловйов В.   Теорія "раціонального злочину" як підґрунтя національної антикорупційної стратегії №6(92)2013
Крупка Ю.   Галузева природа господарського права №6(92)2013
Гуржій А.   Суб’єкти провадження у справах про порушення правил безпеки вантажоперевезень №6(92)2013
Мазаракі А., Мельник Т.   Імпорт та перспективи імпортозаміщення в Україні №6(86)2012
Мазіна О.   Оцінка та чинники розвитку людського капіталу №6(86)2012
Сиваненко Г.   Бізнес-клімат як передумова інноваційного розвитку країни №6(86)2012
Мельниченко С., Авдан О.   Формування бренда туристичних підприємств №6(86)2012
Гринюк Н.   Оцінювання результативності діяльності споживчих товариств №6(86)2012
Ситник Г.   Фінансове планування у ціннісно орієнтованому управлінні №6(86)2012
Ведмідь Н.   Методологічні основи типізації суб’єктів санаторно-курортної діяльності №6(86)2012
Лебедева Л.   Проблеми становлення концепції постіндустріального суспільства №6(86)2012
Тарасюк М., Руденко І.   Місцеві податки і збори у контексті реформування оподаткування в Україні №6(86)2012
Грубов В., Кулагін Ю.   Криза політики мультикультуралізму в європейському суспільному просторі №6(86)2012
Шкепу М.   Інверсації семантики та семантика інверсацій у "Логосі" сучасної історії №6(86)2012
Імре Г.   Інвестиції з Угорщини в економіку Закарпаття №5(85)2012
Багдасарян А.   Проблеми реформування пенсійної системи у країнах із перехідною економікою №3(83)2012
Медвене Жабад К.   Оздоровчий і СПА туризм в Угорщині сьогодні та у майбутньому 2009-2011 №1(69)2010