Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

Вимоги щодо подання рукописів

Автор: Редактор on .

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ "ВІСНИК КНТЕУ" внесено до переліку наукових фахових видань України з економічних   та філософських наук, видається 6 разів на рік. 

До журналів приймаються рукописи наукових праць, котрі ніколи раніше не публікувалися і не приз­начені для одночасної публікації в інших виданнях. Обсяг рукопису 8–16 сторінок. Кількість авторів – не більше трьох. Статті публікуються українською, російською, англійською мовами.
Аспіранти і здобувачі повинні узгодити рукопис із науковим керівником.

Рукопис має бути побудований за стандартною схемою:
- шифр Універсальної десяткової класифікації (УДК);
- прізвище та ім’я автора – українською, російською, англійською мовами;
- назва статті – українською, російською, англійською мовами;
- анотація статті – українською та російською мовами обсягом 5–7 рядків;
- ключові слова – українською, російською, англійською мовами.
- текст статті структурується за розділами:
         Передмова (Background):
                  - постановка проблеми у загальному вигляді, її зв’язок із важливими науковими
                     чи практичними завданнями;

                  - аналіз останніх досліджень і публікацій;
                  - виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується                                    стаття;
                  - формулювання мети статті (постановка завдання).
Матеріали і методи (Material and methods).
Результати (Results) –  виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Висновки (Conclusion) –  висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі;
- список використаних джерел оформляється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 і подається після тексту.Посилання на джерела в тексті слід наводити у порядку їх використання в квадратних дужках із зазначенням номера джерела та через кому номера сторінки: [1, с. 243]. При посиланні на всю книгу вка­зується тільки номер джерела – [2], на кілька джерел: [3, с. 28; 4, с. 63–65], або [1; 5; 10], або [1–5];
- розширене авторськерезюме українською та англійською мовами за структурою рукописуобсягом від 100 до 250 слів (до 25 рядків);
- авторська довідка: прізвище, ім’я, по батькові (повністю); повна назва організації, посада; вчене звання, науковий ступінь; контактні телефони; e-mail.

Рукописи оформлюють одним файлом у редакторі Microsoft Word (шрифт Times New Roman,
розмір – 13, інтервал – 1.5; формули – в редакторі Equation, сторінки пронумеровані), в одному примірнику, на папері формату А4 (усі поля – 20 мм).

Цитати, статистичні дані подаються з посиланням на джерело. Рисунки, графіки й таблиці повинні бути пронумеровані й мати назву. Їх треба виконувати в книжковій орієнтації, чорно-білими. Ілюстративний матеріал розміщують під текстом, в якому вперше є посилання на нього, або на наступній сторінці. Графіки додатково подаються окремим файлом у Microsoft EXCEL.
Формули необхідно відділяти одним рядком від решти тексту, центрувати, нумерувати в круглих дужках, які вирівнюють до правої межі тексту. Фізичні величини наводяться в одиницях Systeme International (SI).
Цифри з десятковими дробами подаються в такому вигляді – 2.5; 548.4 тощо.

Сканований матеріал не приймається.
Датою подання рукопису вважається день надходження до редакції, у разі доопрацювання – день отримання виправленого тексту.
Рішення про публікацію статті приймає редколегія. До рецензування залучаються авторитетні науковці та практики за фахом статті. До назви та тексту можуть бути внесені редакційні правки без узгодження з автором.

Рукописи, які відхилила редакційна колегія, авторам не повертаються.

Рукописи, оформлені без урахування викладених вимог, не розглядаються. 


Електронний варіант рукопису подається на CD-R диску абоелектронною поштою за адресоюvisnik@knteu.kiev.ua