Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ЗБАЛАНСОВАНАСИСТЕМАПОКАЗНИКІВ В УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ

Автор: Sveta on .

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2018(122)06

UDC338.124
 
ФЕДУЛОВА Ірина,
д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8802-137X

ЗБАЛАНСОВАНАСИСТЕМАПОКАЗНИКІВ В УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ

Постановка проблеми. В умовах невизначеності функціонування підприємств дедалі більшої актуальності набуває проблема формування стратегії, яка б перед­бачала обґрунтування напрямів розвитку, ефективну систему управління і враху­вання ризиків.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що найбільшу популяр­ність у стратегічному управлінні останніми роками набула концепція збалансованої системи показників (Balanced Scorecard – BSC). У деяких публікаціях розглянуто можли­вість інтеграції системи збалансованих показників і ризик-менеджменту. Існує необхідність розроблення методичних засад їх сумісного використання для покра­щання моніторингу і контролю діяльності підприємств в умовах ризику і зростання їх ефективності.
Мета статті полягає в розроблені методичних рекомендацій щодо поєднання управлінських концепцій збалансованої системи показників і ризик-менеджменту для покращання процесу формалізації стратегії підприємства.
Матеріали та методи. В процесі дослідження використано методи аналізу і синтезу наукової інформації.
Результати дослідження. BSC і ризик-менеджмент мають багато схожих характеристик, що створює передумови для їх ефективної інтеграції. Досягнення успіху компанії завжди пов’язано з тим, наскільки компанія досягає своїх цілей, які визначені у конкретних показниках ефективності її діяльності, а досягнення ефектив­ності – з ризиком. Таким чином, між BSC і системою ризик-менеджменту є багато спільного. В основу BSC покладено так звані ключові показники ефективності, або KPI (Key Performance Indicators). Ключові індикатори ризику (КRI – Key Risk Indi­cators) – кількісні показники джерел (факторів) ризику. Між KPI і КRI існує багато спільного, так як ризик і стратегії компанії взаємопов’язані. Суттєвою відмінністю між ними є встановлення ризик-апетиту вищим керівництвом компанії до цільових показників.
Висновки. BSC і система управління ризиком у поєднанні надають можли­вість зробити бізнес більш прозорим і зрозумілим для кожного співробітника. Побудова стратегічно карти BSC в рамках управління ризиками деталізує діяльність, дає змогу виявити проблемні місця і усунути втрати.

Ключові слова: збалансована система показників, ризик-менеджмент, ключові показники ефективності, ключові індикатори ризику, ризик-апетит. 

REFERENCES

 1. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2008). Sbalansirovannaja sistema pokazatelej: ot strategii k dejstviju [Balanced Scorecard: From Strategy to Action].(M. Pavlova, Trans). Moscow: Olimp-Biznes [in Russian].
 2. Kyzym, M. O., Pylypenko, A. A., & Zinchenko, V. A. (2007). Zbalansovana systema pokaznykiv [Balanced Scorecard]. Harkiv: INZhEK[inUkrainian].
 3. Maljarec’, L. M., & Shtereverja, A. V. (2008). Zbalansovana systema pokaznykiv v ocinci dijal’nosti pidpryjemstva[Balanced system of indicators in the assessment of enterprise activity].Harkiv: Vyd. HNEU [in Ukrainian].
 4. Mel’nyk, Ju. M., & Savchenko, O. S. (2011). Problemy zastosuvannja zbalan­sovanoi’ systemy pokaznykiv na vitchyznjanyh pidpryjemstvah [Problems of Balanced Scorecard Implementation on Ukrainian Enterprises]. Marketyng i mene­dzhment innovacij Marketing and management of innovations,1, 192-203[in Ukrainian].
 5. Vnedrenie sbalansirovannoj sistemy pokazatelej. Horvath&Partners [Implemen­ting a Balanced Scorecard. Horvath & Partners].(2005). (Trans). Moscow: Al’pina Biznes Buks [in Russian].
 6. Krylov, S.I. (2014). Sbalansirovannajasistemapokazatelejvupravleniiriskami[Balanced Risk Management Indicators]. MezhdunarodnyjbuhgalterskijuchetInternational Accounting, 42 (336), 13-22. Retrievedfrom http://www.fin-izdat.ru/ journal/interbuh/detail.php?ID=64379 [inRussian].
 7. Kurinov, S.M. (2014). Sistemasbalansirovannyhpokazatelejsispol’zovaniemKeyperformanceindicatorskaksredstvopovyshenijajeffektivnostisistemyjekonomicheskojbezopasnosti[Balanced Scorecard with Key Performance Indicators as a Tool for Enhancing the Effectiveness of the Economic Security System]. Nalogi –Taxes, 5, 27-32. Retrieved from http://www.fa.ru/projects/mknrsa/skireports [in Russian].
 8. Ostrovs’ka, G. (2015). Nova paradygma ryzyk-menedzhmentu v konteksti zrostannja vartosti korporacii’ [New Risk Management Paradigm in the Context of Cost Growth of the Corporation].Svit finansiv The World of Finance,3,118-129. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/svitfin_2015_3_12 [in Ukrainian].
 9. Sanzhieva, T. V. (2013). Formirovanie integrirovannoj sistemy risk-menedzhmenta sudohodnoj kompanii [Formation of an integrated risk manage­ment system for a shipping company].Zhurnal Universiteta vodnyh kommunikacij Journal of the University of Water Communications, 2, 143-150[inRussian].
 10. Skakal’s’kyj, Ju. S. (2015). Strategichne planuvannja ryzykiv na osnovi zbalan­sovanoi’ systemy pokaznykiv (BSC)[Strategic Risk Planning Based on Balan­ced Scorecard (BSC)]. Biznes Inform Business Inform,8,277-281. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_8_44 [in Ukrainian].
 11. Burger, A., & Buchart, A. (2002). Risiko-Controlling. München [in English] https://doi.org/10.1515/9783486809947.
 12. Mayer, J. H. (2000). Erfolgsfaktoren-basierteBalancedScorecard – Einneuer Ansatzder Performance Management zur Unternehmensplanung, steuerung und kontrolle, in: Reichmann, Th. Tagungsbandzum 15. Deutschen Controlling Congress, (рр. 224-238)[in English].
 13. Reichmann, T., & Form, S. (2000). Balanced Chanceand Risk Management. Controlling, 12, 189-198[in English].
 14. Wurl, H.J., & Mayer, J.H. (2001). Balanced Scorecardsund industrielles Risikomanagement. Möglichkeiten zur Integration. Performance Measure­ment&Balanced Scorecard. München[in Douche].
 15. ISO 31000:2009. Risk Menedzhment – Principy i rukovodstva [ISO 31000: 2009. Risk Management – Principles and Guidelines] (2009). Retrieved fromhttp://metrology.com.ua/download/iso-iec-ohsas-i-dr/61-iso/1139-iso-31000-2009 [in Ukrainian].