Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОЕКЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор: Sveta on .

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2018(122)02

UDC 330.322:005.934
 
ГУЛЯЄВА Наталія,
к. е. н., професор кафедри економіки та фінансів підприємства
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7184-0803
 
ВАВДІЙЧИК Ірина,
к. е. н., доцент кафедри економіки та фінансів підприємства
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-2787-0327
 
МАТУСОВА Олена,
к. е. н., доцент кафедри економіки та фінансів підприємства
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-7998-3289

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОЕКЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Постановка проблеми. Розвиток теоретичної платформи формування інвестиційної складової економічної безпеки будь-якої господарської системи, визна­чення концептуальних засад управління цим процесом за функціоналом забезпечення заданих темпів економічного зростання є магістральним завданням сучасних дослід­жень у цій науковій сфері.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що попри велику кількість публікацій щодо сутності економічної безпеки, її прикладного осмислення, форму­лювання фундаментальних наукових положень зі структурування цієї комплексної характеристики, деякі аспекти залишаються дискусійними, особливо в частині поглиб­лених досліджень стану саме інвестиційної складової.
Мета статті – дослідження умов та індикаторів активності інвесторів у системі забезпечення економічної безпеки України.
Матеріали та методи. Для досягнення поставленої мети використано методи логічного узагальнення, синтезу та аналізу.
Результати дослідження. Інвестиції, їх напрями і обсяги визначають дина­міку та якість поступального руху економіки країни, особливо в період перманент­них глобальних та локальних перетворень, посилюючи потенціал економічної без­пеки. Вихід економіки на траєкторію сталого розвитку можливий за умов забезпе­чення стану економічної безпеки у країні, що набув наскрізного характеру по всій економічній системі, включаючи рівень підприємства.
Індикаторами стану економічної безпеки є позиція країни у відповідних між­народних рейтингах. Упродовж 2012–2017 рр. спостерігається незначне поліпшення у тенденціях зміни позиції України за індексами сприйняття корупції, глобальної конкурентоспроможності,інвестиційної привабливості.
Зважаючи на висококонкурентне середовище у світовому економічному прос­торі, в Україні відчутне економічне зростання може бути досягнуто лише на основі інноваційного перетворення техніко-технологічного базису суспільного виробництва. Успадкований Україною від періодів становлення і кризисних потрясінь високий рівень зношення та вибуття основних засобів лише частково компенсується за раху­нок реноваційних процесів, а обсяги чистих інвестицій мають або нульове, або від’ємне значення, тобто на грані формування звужувального відтворювального процесу. Успішне здійснення економічних реформ в Україні потребує, передусім, потуж­ної інвестиційної підтримки на інноваційній основі, яка можлива при залученні значних обсягів фінансових ресурсів, що мають бути сформовані високою виробничо-господарською активністю всіх економічних агентів системи.
Висновки. В Україні ще не сформовані умови для забезпечення розширеного відтворення, формування інноваційної моделі розвитку, чинна економічна політика не спирається на базис ефективного використання наявного інвестиційного потенціалу, на його розвиток, у тому числі через посилення ролі наукових дос­ліджень, проектних розробок та їх комерціалізації, тобто по суті на функціонал інвестиційно-інноваційної реконструкції економічної системи в цілому. Потребує розширення система індикаторів і критеріїв рівня інвестиційно-інноваційної безпеки, що має збагатити й актуалізувати інструментарій управління цими процесами.
Подальші наукові розробки за цим напрямом мають бути розширені дослідженням динаміки зміни індикаторів безпеки інвестиційного середовища України, у детермінованих метриках виявлених тенденцій за поглибленими іншими аспектами оцінювання відповідно до ускладнення характеристик діючих загроз і виникнення нових.
 
Ключові слова: економічна безпека, інвестиційно-інноваційна безпека, індикатори активності, розширене відтворення.

REFERENCES

 1. Baranovs’kyj, O. (2014). Filosofija bezpeky [The philosophy of security]. (Vols 1-2). Vol. 1. Osnovy ekonomichnoi’ i finansovoi’ bezpeky ekonomichnyh agentiv– Fundamentals of economic and financial security of economic agents. Kyi’v: UBS NBU [in Ukrainian].
 2. Varnalij, Z. S., Onyshhenko, S. V., & Maslij, O. A. (2016). Mehanizm popere­dzhennja zagroz ekonomichnij bezpeci Ukrai’ny[Mechanism for preventing threats to Ukraine’s economic security]. Ekonomichnyj chasopys-ХХІ– Econo­mic Newsletter-XXI159 (5–6),20–24 [in Ukrainian].
 3. Martynenko, V. V. (2015). Konceptual’ni pidhody do zmicnennja bezpeky eko­nomiky Ukrai’ny [Conceptual approaches to strengthening the security of Ukraine’s economy]. Ekonomichnyj chasopys-ХХІEconomic Newsletter-ХХІ, 1-2 (2), 12–15 [in Ukrainian].
 4. Jedynak, V. Ju. (2013). Analiz investycijnoi’ skladovoi’ ekonomichnoi’ bezpeky Ukrai’ny v umovah globalizacii’ ta transnacionalizacii’ nacional’noi’ ekonomiky [Analysis of the investment component of Ukraine’s economic security in the conditions of globalization and transnationalization of the national economy]. Ekonomika: realii’ chasu – Economics: realities of time, 4 (9), 93-100 [in Ukrainian].
 5. Fedulova. L. I. (2016). Innovacijnist’ ekonomiky JeS ta Ukrai’ny: naprjamy skorochennja rozryvu [Innovation of the EU economy and Ukraine: directions for cutting the gap]. Ekonomichnyj chasopys-ХХІEconomic Newsletter-ХХІ, 156 (5–6), 22-25 [in Ukrainian].
 6. Volos, O. R. (2014). Investycijna bezpeka Ukrai’ny: zagrozy ta naprjamy zmic­nennja [Ukraine’s Investment Security: Threats and Strengthening Directions]. Naukovyj visnyk L’vivs’kogo derzhavnogo universytetu vnutrishnih sprav – Scientific herald of Lviv State University of Internal Affairs Scientific herald of Lviv State University of Internal Affairs, 1, 32-39 [in Ukrainian].
 7. Mishhuk, Je., & Kashubina Ju. (2015). Definicii’ ekonomichnoi’ kategorii’ "investycijna bezpeka" [Definition of the economic category "Investment security"]. Investycii’: praktyka ta dosvid Investments: practice and experience, 2, 12-18 [in Ukrainian]. 
 8. Moroz, M. O. (2017). Determinanty investycijnoi’ bezpeky Ukrai’ny[Determi­nants of Ukraine’s investment security]. Naukovyj visnyk Uzhgorods’kogo universytetu– Scientific herald of Uzhgorod University, 2 (50),28-35. Serija. Ekonomika [in Ukrainian].
 9. Moskal’, I.(2013). Ryzyky i zagrozy finansovij bezpeci derzhavy v investycijnij sferi [Risks and threats to the financial security of the state in the investment sphere]Scientific notes of the National University "Ostroh Academy". Economy ". Economy (Vol. 23), (pp. 78-82) [in Ukrainian].
 10. Kalambet, S. V. (2013). Mehanizm zabezpechennja ekonomichnoi’ bezpeky pidpryjemstv zaliznychnoi’ galuzi [Mechanism of providing economic safety of enterprises of the railway industry]. Naukovyj visnyk: Finansy, banky, investycii’– Scientific Herald: Finance, Banks, Investments, 2,12-18 [in Ukrainian].
 11. Khalina, V. Ju. (2014). Metodychnyj pidhid do ocinky rivnja ekonomichnoi’ bezpeky pidpryjemstva [Methodological approach to assessing the level of eco­nomic security of the enterprise]. Ekonomichna bezpeka i pidpryjemnyctvoEconomic security and entrepreneurship, 1(53), 17-23 [in Ukrainian].
 12. Cherkasova, S. O. (2013). Formuvannja organizacijno-ekonomichnogo mehanizmu upravlinnja procesom zmicnennja ekonomichnoi’ bezpeky promyslovyh pidpry­jemstv[Formation of organizational and economic mechanism for managing the process of strengthening the economic security of industrial enterprises]. Ekonomika: realii’ chasu Economics: realities of time, 2(7), 31-37 [in Ukrainian].
 13. Cable, V. (1995). What is international economic security? International Affairs (Royal Institute of International Affairs). (Vol. 71), 2,305-324[in English].
 14. Poirson, H. (1998). Economic security, private investment, and growth in developing countries. Washington, USA: International Monetary Fund, African Dept[in English].
 15. Marsh, P. (2012). The New Industrial Revolution: Consumers, Globalization and the End of Mass Production. Yale University Press, 8, 320[in English].
 16. Williams, C. A., Turnbull, J. G., & Cheit, E. F. (1982). Economic and social security: social insurance and other approaches. New York : John Wiley & Sons Inc, 608[in English].
 17. Murdoch, C. (1977). Economic factors as objects of security. Economies security Lawrence, 67-98 [in English].
 18. Zhalilo, Ja. (2001). Strategija zabezpechennja ekonomichnoi’ bezpeky Ukrai’ny. Priorytety ta problemy implementacii’ [Strategy of providing economic secu­rity of Ukraine. Priorities and problems of implementation]. Strategija nacional’noi’ bezpeky Ukrai’ny v konteksti dosvidu svitovoi’ spil’noty Strategy of National Security of Ukraine in the context of world community experience. Kyi’v: Satsanga [in Ukrainian].
 19. Lekar’, S. I. (2012). Ponjattja ta zmist ekonomichnoi’ bezpeky [The concept and content of economic security]. Forum prava Law forum, 2,399-402. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-2/12lcizeb.pdf [in Ukrainian].
 20. Vlasjuk, O. S. (2008). Teorija i praktyka ekonomichnoi’ bezpeky v systemi nauky pro ekonomiku [The theory and practice of economic security in the system of science of economics].Kyi’v: Nac. in-t problem mizhnarodnoi’ bezpeky pry Radi nac. bezpeky i oborony Ukrai’ny[in Ukrainian].
 21. Nakaz Ministerstva ekonomichnogo rozvytku i torgivli Ukrai’ny vid 29 zhovtnja 2013 roku № 1277 [Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine dated October 29, 2013 №. 1277. Retrieved fromhttp://www.me.gov.ua/ Documents/List?lang=uk-UA&tag=MetodichniRekomendatsii [in Ukrainian].
 22. Kyrylenko, V. I. (2004). Naprjamy ta umovy realizacii’ mehanizmu investycijnogo zabezpechennja ekonomichnoi’ bezpeky [Areas and conditions of realization of the mechanism of investment support of economic security]. Formuvannja rynkovoi’ ekonomiky Formation of a market economy: zb. nauk. prac’. (Vol.12), (pp.129-136). Kyi’v: KNEU[in Ukrainian].
 23. The World Bank. Indicators. Retrieved from http://databank.worldbank.org/ data/reports.aspx?source=worldwide-governance-indicators [in English].
 24. Edition of International Finance Corporation and the World Bank. Retrieved fromhttp://www.doingbusiness.org [in English].
 25. Jevropejs’ka Biznes Asociacija [European Business Association]. Retrieved fromhttp://eba.com.ua/uk/about-eba/indices/investment-attractiveness-index[in English].
 26. Indeks investycijnoi’ pryvablyvosti Ukrai’ny [Index of External Investments of Ukraine]. Retrieved fromhttps://www.epravda.com.ua/news/2017/07/3/626672[in Ukrainian].
 27. Ljubymov, V. I. (2009). Ponjattja ta kryterii’ investycijnoi’ bezpeky [The concept and criteria of investment security]. Derzhavne upravlinnja: udoskonalennja ta rozvytokPublic Administration: Improvement and Development, 2-05/3. Retrieved fromhttp://www.dy.nayka.com.ua/ index.php? [in Ukrainian].
 28. Mazaraki, A. A., Korol’chuk, O. P., Mel’nyk, T. M. et al. (2010). Ekonomichna bezpeka Ukrai’ny v umovah globalizacijnyh vyklykiv  [Economic security of Ukraine in the context of globalization challenges]. A. A. Mazaraki (Ed). Kyi’v: Kyi’v. nac. torg.-ekon. un-t [in Ukrainian].
 29. Baranovs’kyj, O. I. (2004). Finansova bezpeka v Ukrai’ni (metodologija ocinky ta mehanizmy zabezpechennja) [Financial security in Ukraine (assessment methodology and mechanisms of provision]. Kyi’v [in Ukrainian].
 30. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai’ny. Statystychna informacija [State Statistics Service of Ukraine. Statistical information]. www.ukrstat.gov.ua.Retrieved fromhttp://www.ukrstat.gov.ua[in Ukrainian].