Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

МОТИВАЦІЯ В ПРОФЕСІОГЕНЕЗІ ФАХІВЦІВ ТОРГОВЕЛЬНОЇ СФЕРИ

Автор: Sveta on .

УДК 37.015.3-057.33

МИРОНЕЦЬ Сергій,   к. психол. н., доцент кафедри психології Київського національного торговельно-економічного університету
 
КОНОВАЛОВА Олена,  аспірант кафедри психології Київського національного торговельно-економічного університету, практичний психолог, старший викладач ТЕК КНТЕУ

МОТИВАЦІЯ В ПРОФЕСІОГЕНЕЗІ ФАХІВЦІВ ТОРГОВЕЛЬНОЇ СФЕРИ

Постановка проблеми. Розуміння глибинних засад поведінкових механізмів особистості, заснованих на потребнісно-мотиваційній сфері та формуванні професійної мотивації працюючих, дає змогу багатьом установам і торговельним організаціям своєчасно реагувати на всі виклики сьогодення. Один з основних факторів підприємництва – формування професійної мотивації студентів до майбутньої професійної діяльності, отже, важливим і актуальним є аналіз наукових підходів до формування професійної мотивації студентів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій виявив, що проблеми формування професійної мотивації молоді до свідомого вибору професії торговельно‑еко­номічного спрямування у прямій постановці не досліджувалися, що й визначило актуальність теми та подальший напрям досліджень.
Метою статті є розкриття детермінант вибору професії студентами коледжу як умови їх ефективної адаптації в процесі професіогенезу.
Матеріали та методи. Використано широкий спектр загальнонаукових та спеціальних методів психологічних досліджень: узагальнення, порівняльний аналіз, систематизація отриманої інформації, контент-аналіз та ін.
Результати дослідження. Здійснено аналіз різних наукових підходів до формування професійної мотивації майбутніх фахівців торговельної сфери. Визначено основні передумови професійного розвитку особистості та формування мотиваційної готовності до майбутньої професійної діяльності. Проаналізовано погляди дослідників на передумови розвитку фахівця у ЗВО, що надає можливість розробити ефективні прийоми та методи для підвищення успішності професійного розвитку.
Висновки. Визначено, що в основу формування позитивного ставлення до професії покладено усвідомленняїї соціально значущої мети. Саме за такої мотиваційної спрямованості професійні інтереси виникають і формуються швидше.


Ключові слова: студент, професійна мотивація, свідомий вибір професії, професіогенез.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)