Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ПРИНЦИПИ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ РИЗИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ

on .

УДК 336.71
 
БУСЬКО Катерина Андріївна,
аспірант кафедри банківської справи

Київського національного торговельно-економічного університету
 
ПРИНЦИПИ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ РИЗИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ
 
Постановка проблеми. Питання розробки системи принципів транспарентності ризиків діяльності банків з урахуванням міжнародного досвіду та специфіки функціонування національного ринку банківських послуг є сьогодні актуальним. Його розгляд здійснюється на основі аналізу принципів транспарентності діяльності банків у цілому та їх ризиків зокрема.
Метою статті є формулювання принципів транспарентності ризиків діяльності банків, врахування яких дозволить забезпечити її високий рівень.
Матеріали та методи. У процесі дослідження використано такі загальні методи: індукції та дедукції, аналізу та синтезу, наукової абстракції, формалізації; праці зарубіжних та вітчизняних авторів, присвячені зазначеній проблематиці, нормативні та законодавчі акти у цій сфері.
Результати дослідження. Принципи транспарентності ризиків діяльності банків поділяються на загальні, що можуть бути базовими у процесі розкриття банками інформації про будь-які операції та види діяльності, та специфічні, які враховують особливості встановлення й підтримки відносин між банками та суб’єктами ринку в умовах постійної зміни індикаторів зовнішнього середовища й складності визначення та прогнозування рівня ризику, що асоціюється з конкретним банком. Закріплення цих принципів та внесення відповідних змін до законодавчих документів, що регламентують порядок розкриття інформації вітчизняними банками, дасть змогу значно підвищити рівень їх транспарентності й створить їм додаткові конкурентні переваги в міжнародному банківському просторі.
Висновки. Досягнення високого рівня транспарентності ризиків вітчизняних банків є неможливим без формування системи принципів їх забезпечення як методологічних основ розкриття й представлення банками інформації усім зацікавленим особам.
 
Ключові слова: транспарентність ризиків діяльності банків, Базельський комітет, Національний банк України, "апетит до ризику", стрес-тестування, фінансовий ринок, товарний ринок, похідний фінансовий інструмент, сек’юритизовані активи.


  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)