Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗОВИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВИКЛИКІВ

on .

УДК 338.124.4:339.3(477)
 
МАЗАРАКІ Анатолій Антонович,
д. е. н., професор, ректор
Київський національний торговельно-економічний університет
ЛАГУТІН Василь Дмитрович,
д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії і конкурентної політики
Київський національний торговельно-економічний університет
 
ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗОВИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВИКЛИКІВ
 
Постановка проблеми. В умовах кризових соціально-економічних викликів постає проблема кризостійкості внутрішньої торгівлі, її місця у відновленні економічного зростання. Врахування цієї проблеми передбачає аналіз ролі внутрішньої торгівлі в динаміці економічного циклу, механізмів забезпечення стимулюючого впливу торгівлі на розвиток національного виробництва.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що, незважаючи на наявність різнопланових наукових розробок, залишається невирішеною важлива науково-практична проблема щодо місця і ролі внутрішньої торгівлі у контексті подолання економічної кризи та посткризового відновлення національної економіки.
Мета статті – розкрити роль внутрішньої (роздрібної та оптової) торгівлі в розвитку національного виробництва і ринку в умовах посилення кризових соціально-економічних викликів.
Матеріали та методи. У процесі дослідження використано сукупність новітніх методів наукового пізнання, системного підходу та узагальнення.
Результати дослідження. Показано, що стан внутрішньої торгівлі є вагомим макроекономічним індикатором розвитку національної економіки. Неефективність оптової і роздрібної торгівлі призводить до кризових соціально-економічних деформацій. Недоліки і недосконалість внутрішньої торгівлі в Україні особливо виявилися в умовах політико-економічної нестабільності 2014–2015 рр. Антикризовий потенціал внутрішньої торгівлі реалізується на основі збільшення валової доданої вартості у сфері торгівлі, позитивної динаміки роздрібного і оптового товарообороту, розширення обсягів і поліпшення якості торговельних послуг. Охарактеризовані десять найважливіших у нинішніх умовах структурних та інституційних загроз розвитку внутрішньої торгівлі України, серед яких: високі темпи інфляції, девальвація гривні, збільшення частки імпортних товарів на ринку, залежність від кон’юнктури зовнішніх ринків, адміністративні бар’єри і зарегульованість та ін.
Висновки. На відміну від наявних публікацій, у статті вперше надано наукову оцінку стану і перспектив антикризового розвитку внутрішньої торгівлі у контексті відновлення національної економіки. Механізм забезпечення стійкого розвитку внутрішньої торгівлі повинен бути єдиним процесом від моменту визначення загроз до підготовки рекомендацій щодо підвищення рівня ринкової стійкості, що в перспективі дасть змогу використовувати цей механізм як дійсно ефективний засіб державного регулювання внутрішньої торгівлі. Сучасні тенденції розвитку внутрішньої торгівлі в Україні передбачають раціоналізацію всього комплексу взаємозв’язків між реальним сектором економіки, торгівлею та сферою споживання.
 
Ключові слова: економічна криза, внутрішня торгівля, оптова торгівля, роздрібна торгівля, торговельні послуги, індикатори загроз.

   ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)