Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

Правове забезпечення земельної реформи в Україні

Автор: Редактор on .

УДК 349.41(477)

ЯРМИШ Олександр,
Київський міжнародний університет,
д. ю. н., професор
 
ГУРЖІЙ Тарас,
Київський національний торговельно-економічний університет,
д. ю. н., с. н. с., завідувач кафедри комерційного права
 
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
 
Досліджено сучасний стан реалізації земельної реформи. Згідно з аналізом новел галузевого законодавства визначено коло викликів і загроз, що існують у земельній сфері. Розглянуто широкий комплекс правових, організаційних, фінансових та інших проблем, які гальмують динаміку розвитку земельних відносин в Україні. Запропоновано шляхи їх вирішення.
 
Ключові слова: земля, реформа, адміністрування, право, законодавство.