Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

ПРОБЛЕМИ РОЗБУДОВИ ІНСТИТУТУ ВЛАСНОСТІ У СВІТЛІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

on .

УДК 330.111.62:338.24.021.8
 
КІНДЗЕРСЬКИЙ Ю.,
к. е. н., ст. наук. співробітник Інституту економіки і прогнозування НАН України
 
ПРОБЛЕМИ РОЗБУДОВИ ІНСТИТУТУ ВЛАСНОСТІ У СВІТЛІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
 
Проаналізовано деформації, що виникли у процесі реформування інституту власності в пострадянській Україні й наклали суттєві обмеження на досягнення бажаних параметрів соціально-економічного розвитку. Акцентовано увагу на неможливості подолання відхилень у розвитку відносин власності без подолання структурної, організаційної й технологічної відсталості вітчизняного виробництва. Надано рекомендації з подальшого реформування відносин власності, в основу яких покладена ідея співпідпорядкованості окремих складових інституту власності цілям модернізації економічного базису країни.

 ПРОБЛЕМИ РОЗБУДОВИ ІНСТИТУТУ ВЛАСНОСТІ У СВІТЛІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ