Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних та філософських наук

№5(121)2018

Автор: Sveta on .


 З М І С Т
 

ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА
 
ЧУГУНОВ І.,
МАКОГОН В.
Бюджетна стратегія в умовах економічних перетворень 5
ПАСІЧНИЙ М. Політика управління державним боргом 19
ВЛАСЕНКО І.,
ШАРКО В.,
СЕМЕНЮК І.
35

ПІДПРИЄМНИЦТВО
 
МАЗАРАКІ А.,
МЕЛЬНИЧЕНКО С.,
ДАНИЛЕНКО М.
Інтернет-маркетинг у готельному бізнесі
46
ТКАЧЕНКО Т.,
ГЛАДКИЙ О.
Реінжиніринг сервісних бізнес-процесів у міжнародному туроперейтингу 59
ЛАБУРЦЕВА О. Інструменти оцінювання задоволеності споживачів 71
МЕЛЬНИКОВИЧ О.,
ЮСУПОВА О.
Благодійні акції – інструмент маркетингових комунікацій 83
ЛУКАШОВА Л. Стратегічні пріоритети розвитку малого підприємництва
в Україні
97

ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
 
ШУЛЬГА Н.,
ХОРУЖИЙ Д.
109
ВОЛОСОВИЧ С.,
ФОМІНА О.
Технологічні інновації на страховому ринку 124

ВИЩА ОСВІТА
 
АНТЮШКО Д.,
ПРУС Е.
Метод асоціативного мислення в освіті 138